Informácie o štúdiu LL.M.

Master of Laws (Magister práva) právo v podnikaní je prestížny a elitársky postgraduálny program pre manažérov a riadiacich pracovníkov organizovaný Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, ktorá je v obchodnom svete uznávaná ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a zručností. LL.M. sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi v oblasti výkonného vzdelávania a utilitárnosti získaných právnych znalostí v obchodnej praxi. Master of Laws je zamerané na manažérov a poskytuje príležitosť na rozšírenie vedomostí v oblasti právnych predpisov, domáceho a medzinárodného podnikania. LL.M. štúdie poskytujú praktické znalosti v oblasti práva, podporujú manažérov v efektívnom riadení a manažérskych rozhodnutiach v podnikaní. Moduly postgraduálneho štúdia v magisterskom študijnom programe (LL.M.) – právo v podnikaní sú založené na konkrétnych potrebách obchodnej praxe a sú implementované vynikajúcimi špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zahraničia v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach, vrátane medzinárodného práva, pracovného, daňového práva, práva EÚ, správe a riadení spoločností a správy majetku štátu atď.

Viac na: http://llm.humanum.pl/

Priebeh štúdia

Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave. Štúdium sa realizuje, podľa obsadenosti študentov, priamo v Košiciach alebo v Trebišove. Pri pracovnej vyťaženosti sa dá študovať aj individuálnou formou.
Organizácia štúdia je v sobotu, podľa schváleného rozvrhu počas akademického roka alebo podľa rozhodnutia v skupine.
Samotné vzdelávanie a záverečná práca sa realizuje v slovenskom jazyku.
Absolvent získava Diplom vydaný v anglickom jazyku v zahraničí a Dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch a získaných kreditoch.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne. Každý študent počas celého štúdia komunikuje so študijným koučom, ktorý ho sprevádza štúdiom. Veľkou výhodou individuálneho študijného plánu je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka, navštíviť prednášky osobne, aj napriek individuálnemu plánu, čo klasické online štúdium neumožňuje. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia, zároveň sa prispôsobiť študentovi a poskytnúť mu možnosť prispôsobiť štúdium jeho aktuálnej situácii.

Informácie o štúdiu

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) – 2 semestre štúdia (180 hodín)
Celková cena štúdia: po zľave 2800 € (možnosť platby v 2 splátkach: 1400 € do 1.10.2020 a 1400 € do 1.2.2021)
Termíny štúdia: od Septembra do Júna
Základná kvalifikačná požiadavka pre štúdium LL.M.: Všeobecnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú, náklady sú súčasťou školného.

Predmety štúdia

 1.      Ústavné právo SR
 2.      Právo EU
 3.      Obchodné právo (zásady OP, obchodné spoločnosti)
 4.      Daňové právo
 5.      Finančné právo
 6.      Cirkevné právo
 7.      Správne právo (zodpovednosť a zásady správneho konania)
 8.      Hospodárske právo (záväzky, vymožiteľnosť)
 9.      Pracovné právo (princípy, pracovno-právne vzťahy)
 10.      Trestné právo (základy trestnej zodpovednosti)
 11.      Občianske právo (záväzkové vzťahy)
 12.      Ochrana utajovaných skutočností
 13.      Ochrana duševného vlastníctva
 14.      Ochrana spotrebiteľa
 15.      Súkromná bezpečnosť
 16.      Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
 17.      Ochrana osobných údajov (GDPR)

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Kópia diplomu o ukončení štúdia I. alebo II. stupňa alebo magisterského štúdia (originál k náhľadu)
2. Kópia príloh k diplomu alebo iných dokumentov potvrdzujúcich kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre program daného podiplomového štúdia. (originály k náhľadu)
3. 1 fotografia pasového formátu (podpísaná na zadnej strane)

Prihlášky môžete zasielať na: humanumsk@gmail.com